Akichika Ozeki

Position title: Senior Associate, Eli Lilly - Japan