Akichika Ozeki

Senior Associate, Eli Lilly - Japan

Akichika Ozeki